Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy www.ksylitol.com  dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw  wynikających Ustawą o Prawach Konsumenta. Jakiekolwiek postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są z mocy prawa nieważne, a w ich miejsce stosuje się  odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu sprecyzowanie  wszelkich uprawnień  Klientów, zarówno będących konsumentami, jak i nie będących konsumentami w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami zawartymi w Ustawie o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i należy je stosować, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

§ 1
WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym:

www.ksylitol.com i prowadzony jest przez  Wiesława Wieruckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU”AKA” Wiesław Wierucki wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie i posiadającą:

 1. adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Bobrowskiego 5/6, 63-900 Rawicz,
 2. adres do korespondencji: ul. Kościańska 27, 60-112 Poznań,
 3. NIP699-102-99-17,
 4. REGON: 410298479
 5. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. telefony: 61 865 16 82 lub 607 203 868.
 7. Niniejszy Regulamin skierowany jest  zarówno do Klientów będących konsumentami w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez Ustawę o Prawach Konsumenta, jak i do Klientów nie będących  konsumentami (za wyjątkiem §11 Regulaminu skierowanego wyłącznie do konsumentów).
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją  czynności określonych niniejszym Regulaminem jest właściciel Sklepu Internetowego. Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w Regulaminie w oparciu o zasady wskazane w tym Regulaminie. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Sklep Internetowy jest uprawniona do  wglądu w treść tych danych oraz do ich poprawienia lub aktualizacji.

 

 § 2
DEFINICJE

 

 1. DNI  ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonującą  zakupu  w Sklepie Internetowym.
 3. KODEKS CYWILNY: ustawa kodeks cywilny z dnia  23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późniejszymi zmianami)
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 5. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę wymienionego w §1 ust.1 niniejszego Regulaminu i dostępny pod adresem: www.ksylitol.com.
 6. SPRZEDAWCA -  właściciel Sklepu Internetowego wskazany w §1 ust. niniejszego regulaminu.
 7. TOWAR – produkty oferowane potencjalnym  Klientom przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towaru (Towarów) zawarta  pomiędzy Klientem  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 10. ZAMÓWIENIE  - oświadczenie woli Klienta złożone Sprzedawcy za pośrednictwem formularza zamówienia i mające na celu zawarcie  Umowy Sprzedaży.

 

 § 3
PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Zakup towarów w Sklepie Internetowym oznacza bezwarunkową akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie newselleta. Klien może  w dowolnej chwili  zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w odpowiedni link w otrzymanym newsletterze.
 3. Sklep Internetowy wystawia Klientowi paragon fiskalny za zakupiony Towar, a  wypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT i przekazania przez niego  danych niezbędnych do wystawienia  przez Sklep internetowy faktury VAT, Sklep Internetowy wystawi stosowną fakturę VAT.

 

§ 4
PROCEDURA ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW  SPRZEDAŻY, CENY

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez wykorzystanie  funkcji „dodaj do koszyka”, a następnie poprzez użycie  przycisku „zamówienie”.
 2. Do poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, niezbędne jest założenie przez Klienta przy dokonywaniu pierwszego zakupu Konta Użytkownika. Konto Użytkownika umożliwia  Klientowi obserwację  statusu realizacji złozonego zamówienia.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych przez Klienta zakupów jest prawidłowe  wypełnienie przez  Klienta  danych teleadresowych wraz ze wskazanie poprawnego i aktualnego adresu e-mail i numerem telefonu, pod którym  będzie możliwe potwierdzenie  złożenia  zamówienia.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na  dobę przez cały rok.  Zamówienia  złożone w Dni Robocze po godz. 1300, w soboty, niedziele i   inne dni ustawowo wolne od pracy – będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 5. W wypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego przez Klienta Zamówienia, Sklep Internetowy  uprawniony jest do wstrzymania wykonania tego zamówienia, o czym zobowiązuje się  niezwłocznie zawiadomić Klienta, który złożył to Zamówienie.
 6. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w  złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT (ceny brutto).O łącznej cenie towarów będących przedmiotem Zamówienia oraz o kosztach dostawy zamówionych Towarów, Klient jest informowany na  stronach Sklepu Internetowego w trakcie  składania zamówienia
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie Klientowi zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu,
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść  Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w  systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego.

 

§ 5
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia  Klientowi następujące  sposoby płatności  należności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. przelew na rachunek bankowy Sklepu Internetowego o numerze 98 1020 4027 0000 1602 1023 9632,
  2. internetowy przelew błyskawiczny na w systemie TRANSFERUJ.pl,
  3. płatność za pobraniem,
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania  płatności w terminie  do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

 

 § 6
KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAW ORAZ ODBIORU TOWARU

 

 1. Dostawa Towaru jest możliwa jest  zasadniczo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wypadku wysyłki Towaru za granicę, Klient zobowiązany jest odrębnie uzgodnić  sposób  takiej wysyłki oraz jej koszty  ze Sklepem Internetowym.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru SA podawane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego ( w zakładce „koszty dostawy”) oraz w trakcie składania zamówienia. w tym także  w chwili wyrażania przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy albo odbioru  Towaru:
  1. przesyłka kurierska  DPD zwykła,
  2. przesyłka kurierska DPD pobraniowa
  3. odbiór osobisty pod adresem: Poznań. ul. Kościańska 27 w dni robocze w  godzinach od 800 do 1600.
 4. Odbiór osobisty  Towaru przez Klienta jest bezpłatny. Koszt przesyłek  kurierskich obliczany jest zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej DPD.
 5. Standardowy termin dostawy  Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie  danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin dostawy.
 6. W  przypadku  Towarów o  różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się następująco:
  1. w przypadku płatności przelewem albo płatności elektronicznej w systemie TRENSFERUJ.pl od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu internetowego,
  2. w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, termin  gotowości Sprzedawcy do wydania Klientowi zakupionego Towaru wynosi do 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. O gotowości  do wydania Towaru Klientowi, Klient zostanie dodatkowo powiadomiony przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail  na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na podany przez Klienta  numer telefonu.

 

 § 7
TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta  w wypadku, gdy sprzedany Towar posiada wadę fizyczną  albo wadę prawną, są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:
  1. w formie pisemnej na adres podany w  §1 ust. pkt b. niniejszego Regulaminu
  2. w formie  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W celu  umożliwienia Sprzedawcy sprawnego rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w reklamacji:
  1. istotnych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do  zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  3. danych kontaktowych składającego reklamację

 

Powyższe wymogi i wskazówki mają jedynie formie zalecenia, a niedostosowanie się do nich przez  składającego reklamację nie wpływa na skuteczność samej  reklamacji sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w powyższym terminie oznacza, ze Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie  reklamowanego towaru  na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w §1 ust.1 pkt b. niniejszego Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na  rodzaj wady, rodzaj towaru lub z innych powodów, dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie (po uprzednim uzgodnieniu terminu) Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
 2. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa powyżej w §7 ust. 5. Regulaminu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §7 ust. 4. Regulaminu oraz nie narusza uprawnień Klienta, o których mowa w art. 561§1 Kodeksu cywilnego

 

 § 8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. Szczegółowe informacje  dotyczące możliwości skorzystania  przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są  w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych 9miejskich(  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący konsumentemma  w szczególności następujące możliwości  skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient upoważniony jest do  zwrócenia się do stałego  polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001r. nr 4 poz. 25  z późn. zmianami), z wnioskiem o  rozstrzygnięcie  sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.  Regulamin organizacji i działania  stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia  25 września 2001r. w sprawie  określenia regulaminu, organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001r. nr 4 poz. 25  z późn. zmianami), o  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego 9miejsckiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federacje Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod  adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 § 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od  niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w § 9  pkt 8  Regulaminu. Do  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może  zostać w szczególności:
  1. w formie pisemnej na adres podany w  §1 ust. pkt b. niniejszego Regulaminu
  2. w formie  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przykładowy wzór formularza  odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku numer 2 Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może  skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa na skuteczność złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazana przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a  wypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które dostarczane są  partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego uzył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z jakimikolwiek kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze  Towar od konsumenta, może  wstrzymać się ze zwrotem płatności  otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze  Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres podany w §1 pkt. ust. b niniejszego Regulaminu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości Towaru będące  wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument, są następujące:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

 § 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przy czym, a w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw – w zakresie w jakim  zmiany te wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiany Regulaminu nie będą miały  wpływu na  złożone wcześniej zamówienia oraz zawarte, pozostające w realizacji lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. Dokonując  jakiejkolwiek  zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedawca określi datę  wejścia w życie  takiej zmiany
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. nr 144 poz. 1204  z późn. zmianami), dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. u. z 2014r. poz. 827 z późn. zmianami.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2015r.